1976 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد.ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ( ضامن است مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.) ضامن است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد.