1990 - کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خودکسب کند، ( چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد، می شود از سهم فقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او از سهم سبیل الله با اجازه حاکم شرع - بنابر احتیاط - جایز است . در غیر این دو صورت ، جایزنیست به او زکات بدهند.) چنانچه تحصیل آن علم واجب یا مستحب باشد، می شود به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.