1989 - کسی که خمس یا زکات بدهکار است ( و حجةالاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد باید خمس و زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگرمالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال را صرف ادای قرضش بنمایند و در صورتی که چیزی باقی باشد، صرف حج کنند و اگر چیزی زیاد آمد،به خمس و زکات قسمت نمایند.) و نذر و مانند اینها هم بر اوواجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس وزکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات رابدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگرمالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد باید مال او را به خمس وزکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند مثلا اگر چهل تومان خمس بر اوواجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است ، بایدبیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند.