1984 - فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها ( از سهم سبیل الله زکات بگیرد، اگر چه فقیر نباشد، یا اینکه به مقدارخرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن به حج یا زیارت ومانند اینها دارای منفعت عامه باشد و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد.) زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی تواند زکات بگیرد.