1987 - اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی ازآنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده ( و بعدا نیز نمی دهد تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر اینکه زکات شریک را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.) تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.