1990 - کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خودکسب کند، چنانچه تحصیل آن علم ( واجب باشد می شود به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم مستحب باشد،زکات دادن به او فقط از سهم سبیل الله جایز است و اگر نه واجب و نه مستحب باشد، جایز نیست به او زکات بدهند.) واجب یا مستحب باشد، می شود به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.