1984 - فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد،( پایان مسأله در رساله آیةالله اراکی .) ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی تواند زکات بگیرد.