1969 - اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند( فایده و ربح آن مال فقیر است و ضرر مخصوص زکات دهنده است .) صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحیح و نفعش مال زکات است .