1980 - اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه باید زکات را بدهد ( مگر آنکه نسبت به پرداخت زکات سالهای قبل شک کند که در این صورت پرداخت زکات واجب نیست .) هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد.