2029 - کسی که نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره راپیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند می تواند دادن فطره را تاظهر تأخیر بیندازد.