2028 - کسی که فطره چند نفر را می دهد لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگرمثلا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است .