1948 - انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است اززکات بدهد ولی دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.

پاورقی

1948 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فصل 7، مسأله 94102-319