1945 - به فقیری که گدایی می کند می شود زکات داد، ولی به کسی که زکات رادر معصیت مصرف می کند نمی شود زکات داد.

پاورقی

1945 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فصل 7،بعد از مسأله 8 (الثانی ) و ختام فیه مسائل متفرقة (الثانیة و الثلاثون )410 و 4232-319 و 349