1944 - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می رسد نیت زکات کنند.

پاورقی

1944 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فصل 7، مسائل 1 و 64092-317