1942 - کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد و زکات تلف شود بعد معلوم شودشیعه نموده لازم نیست دوباره زکات بدهد.

پاورقی

1942 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فصل 7،قبل از مسأله 1 و مسأله 84092-317