1954 - زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

پاورقی

1954 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فصل 7، مسأله 144112-321