1946 - ( در زکات عدالت شرط نیست ، همچنین عدم ارتکاب گناهان کبیره ، ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار زکات ندهند.) به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.