1945 - ( دادن زکات باید مایه کمک به گناه نشود، بنابر این زکات را به کسی که آن را در معصیت صرف می کند، نمی توان داد.) به فقیری که گدایی می کند می شود زکات داد، ولی به کسی که زکات رادر معصیت مصرف می کند نمی شود زکات داد.