1951 - پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد پسر هم می تواند برای آن که پدرش زن بگیرد، ( این مسأله در رساله آیةالله مکارم شیرازی ذکر نشده است .) زکات خود را به او بدهد.