1950 - ( هرگاه فرزندی به کتابهای علمی دینی احتیاج دارد، پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات دهد.) اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد.