1947 - به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او برانسان واجب باشد می شود زکات داد، ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمی تواند بدهی او را از زکات بدهد بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج اوبرانسان واجب است برای خرجی خود قرض کند ( نمی تواند بدهی او را از زکات بپردازد.) احتیاط واجب آن است که بدهی اورااز زکات ندهد.