1946 - به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد احتیاط واجب آن است که زکات ندهند. ( و همچنین است به شارب الخمر.)