1948 - انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است اززکات بدهد ( ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.) ولی دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.