1942 - کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد، ( و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شودشیعه نبوده ، باید دوباره زکات بدهد.) و اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد و زکات تلف شود بعد معلوم شودشیعه نموده لازم نیست دوباره زکات بدهد.