1946 - به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد ( یا نماز نمی خواند یا شرابخوار است ، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.) احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.