1945 - به فقیری که گدایی می کند می شود زکات داد، ولی به کسی که زکات رادر معصیت مصرف می کند نمی شود زکات داد. ( بلکه احتیاط آن است به کسی که دادن زکات موجب ترغیب او در معصیت می شود هر چند خود آن را در معصیت صرف نمی نماید زکات داده نشود.)