1956 - به کسی که معلوم نیست سید است یا نه می شود زکات داد.