1951 - ( پدری که تمکن تزویج پسرش را ندارد، می تواند از زکات برای پسرش زن بگیرد، و همچنین است پسر نسبت به پدر.) پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد پسر هم می تواند برای آن که پدرش زن بگیرد، زکات خود را به او بدهد.