1950 - اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می تواند ( آنها را خریده و در معرض استفاده پسر قرار دهد.)برای خریدن آنها به او زکات بدهد.