1946 - به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد ( یا نماز نمی خواند هر چند آشکارا نباشد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند. و به کسی که شرابخوار است نمی توان زکات داد.) احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.