1956 - به کسی که معلوم نیست سید است یا نه می شود زکات داد. ( این مسأله در رساله آیةالله بهجت ذکر نشده است .)