1945 - به فقیری که گدایی می کند می شود زکات داد، ولی به کسی که زکات رادر معصیت مصرف می کند نمی شود زکات داد. ( این مسأله در رساله آیةالله بهجت ذکر نشده است .)