1943 - اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد انسان می تواند به ولی او زکات بدهد، ( که به مصرف او برساند.) به قصد اینکه آنچه را می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.