1950 - اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد. ( این مسأله در رساله آیةالله بهجت ذکر نشده است .)