1946 - ( به کسی که معصیت کبیره واموری که در اسلام منکر و قبیح هستندانجام دهد، مخصوصا کسی که آشکارا معصیت انجام می دهد، مگر بقدر ضروریات او وخانواده اش ، بنابر احتیاط زکات ندهند.) به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.