1955 - سید نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد ولی اگر خمس وسایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گفتن زکات ناچار باشد می تواند از غیر سید زکات بگیرد ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج ( سالانه اش ضروری باشد بگیرد، و اگر در اثنای سال از زکات بی نیاز شد،َن را اعاده یا به مصرف مستحقین زکات به اذن اهلش برساند و خودش از خمس استفاده کند.)روزانه اش ناچار است بگیرد.