1953 - زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد شوهرش و دیگران می توانند به او زکات بدهند ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد ( نمی شود به آن زن زکات داد.)یا زن بتواند او را مجبور کند، نمی شود به آن زن زکات داد.