1946 - به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد ( می شود زکات داد، ولی احتیاط مستحب است که به او زکات ندهند.) احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.