متن پرسش

طبق حرکت جوهری٬زمان بعد چهارم وجود انسان است٬ این مطلب چگونه با رجعت قابل توجیه است؟ درحالی که انسانی که در زمان گذشته می زیسته در زمان رجعت به زمان دیگری می آید و خلق جدید هم نیست؟

پاسخ

رجعت به معنای بر گشت شخص با تمام خصوصیات حتی خصوصیت زمان نیست. بلکه به نوعی استمرار وجود قبلی شخص است. بنابراین رجعت نه تنها با حرکت جوهری تنافی ندارد؛ بلکه حرکت جوهری می‌تواند یکی از دلایل بر رجعت محسوب گردد.

برای اطلاع بیشتر رجوع شود: به پاسخ 247(رجعت و خصوصیات آن).