از خطبه ای دیگر است باز هم در فضیلت پیامبر (ص):

سپاس خدا را، اوّلی که پیش از او چیزی نبوده، و آخری که پس از او چیزی نباشد، آشکاری که آشکاری فوق او نیست، و نهانی که چیزی نهان تر از او نمی باشد.

از این خطبه است در باره پیامبر صلّی اللّه علیه و آله:

قرارگاهش بهترین قرارگاه، و محل روییدنش شریفترین محل است، در معادن بزرگواری، و گهواره های سلامت. قلب خوبان شیفته او شد، و توجه دیده ها به جانب او گشت.

خداوند به برکت او کینه ها را دفن کرد، و آتش دشمنی ها را خاموش نمود. مردم را به دست او با هم (به خاطر) ایمان برادر ساخت، و نزدیکان را (به خاطر کفر) از هم دور کرد. به وسیله او ذلیل را عزیز، و عزیز بی جهت را ذلیل گرداند. کلامش روشن کننده حق، و سکوتش زبان گویا بود.