حمد خدایی را که اول تاست و هیچ چیز پیش از او نبوده است و آخر است و هیچ چیز پس از او نخواهد بود و برتر است و هیچ چیز بالاتر از او نیست و نزدیک است و هیچ چیز نزدیکتر از او نباشد.

و از این خطبه [در وصف رسول الله (ص)]:

قرارگاه او بهترین قرارگاهها است و خاستگاه او شریفترین خاستگاهها، در معادن کرامت و مهدهای پاکی و پاکدامنی. دلهای نیکوکاران بدو گرایید و چشمها به سوی او گردید.

خداوند با بعثت او کینه ها را مدفون ساخت و آتش خصومتها را خاموش نمود. میان یاران را بدو الفت داد و میان خویشاوندان جدایی افکند. فرو دستان را عزیز کرد، و عزیزان را فرودست، و حقایق را گاه به سخن آشکار نمود و گاه به خاموشی.