بس والا و مبارک است خداوندی که همّت‏های بلند او را درک نکنند، و حدس اندیشه‏ های تیز به مقام بلندش نرسد. همان اوّلی که پایانی ندارد تا به آخر برسد، و آخری ندارد تا پایان پذیرد.

در وصف پیامبران:

آنان را در برترین ودیعتگاه به امانت نهاد، و در بهترین قرارگاه مستقر ساخت. اصلاب کریمانه آنان را به رحمهای پاک منتقل کردند. هرگاه یکی از آنان از دنیا رفت دیگری برای ابلاغ دین قد علم نمود.

تا آنکه کرامت خداوند سبحان منتهی به محمّد صلّی اللّه علیه و آله شد، او را از برترین‏ معادن رویاند، و در عزیزترین. سرزمین‏ها کاشت، از همان درختی که پیامبرانش را از آن آشکار کرد، و امنای خود را از آن انتخاب نمود. عترتش بهترین عترت‏هاست، و دودمانش بهترین دودمان‏ها، و شجره ‏اش بهترین شجره ‏ها، شجره ‏ای که در حرم روییده، و در عرصه کرامت و مجد به رشد رسیده، شجره ‏ای که شاخه هایی بلند دارد، و میوه‏ هایی دور از دسترس. از این رو او امام تقوا پیشگان، و وسیله بصیرت هدایت یافتگان است.

چراغی است درخشان، و ستاره ‏ای فروزان، و آتش گیره ‏ای با شعله ‏های زبانه دار. روشش اعتدال، طریقه‏ اش رشد، کلامش جدا کننده حق از باطل، و حکمش عدل است.

خداوند او را در فاصله ‏ای که بین آمدن پیامبران رخ داده بود بر انگیخت، زمانی که مردم از عمل نیک روی بر تافته و ملتها غرق جهالت بودند.

خداوند شما را رحمت کند، بر اساس نشانه ‏های روشن عمل کنید، راه خدا مستقیم و واضح است که شما را به بهشت می ‏خواند، اکنون در محلی هستید که می ‏توانید با فرصت و فراغتی که دارید رضای حق را به دست آورید، در حالی که پرونده ‏ها باز، و قلم‏ها برای ثبت اعمال در جریان، و بدنها سالم، و توبه پذیرفته، و اعمال قبول میی‏شود.