از سخنان آن حضرت است زمانی که شورای خلافت قصد بیعت با عثمان کرد:

شما می دانید که من به حکومت از دیگران شایسته ترم، و به خدا قسم آن را رها می کنم تا وقتی که امور مسلمین سالم بماند، و ستمی در برنامه امت جز بر من روی ندهد، رها می کنم به امید پاداش و فضل آن، و اعراض از زر و زیور دنیا که شما نسبت به آن دچار رقابت شده اید.