و گفتار آن حضرت است سحرگاه روزی که ضربت به فرق مبارکش رسید:

نشسته بودم که خواب مرا گرفت، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر من آشکار شد، گفتم: ای پیامبر خدا، چه کجی ها و دشمنی ها از امت تو دیدم. فرمود: به آنان نفرین کن. گفتم: خداوند بهتر از آنان را به من عنایت کند، و به جای من شری را بر آنان گمارد.

منظور از «اود» کجی و «لدد» دشمنی است، و این از فصیح ترین سخنان است