سخنی از آن حضرت (ع) هنگامی که، محمد بن ابی بکر را فرمانروای مصر نمود و بر او شوریدند و مصر را از کفَش به در آوردند و خودش را کشتند، فرمود:

من می خواستم امارت مصر را به هاشم بن عتبه دهم. اگر او را به مصر فرستاده بودم، عرصه را برای آنها خالی نمی گذاشت و مجالشان نمی داد، که چنان فرصتی به دست آوردند. نمی خواهم محمد را نکوهش کنم. محمد محبوب من بود و فرزند خوانده ام.