از سخنان آن حضرت است در حق انصار. گویند: وقتی پس از رحلت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اخبار سقیفه به آن حضرت رسید،

فرمود: انصار چه گفتند؟

عرضه داشتند: انصار گفتند: امیری از ما و امیری از شما باشد.

آن حضرت فرمود: چرا به گروه انصار این گونه احتجاج نکردید که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وصیت فرمود که به نیکوکار انصار نیکی شود، و از بد کارشان چشم پوشی گردد؟

به حضرت گفتند: در این وصیت چه حجّتی بر انصار است؟

فرمود: اگر حکومت از آنان بود پیامبر در حقشان سفارش نمی کرد.

سپس فرمود: قریش چه گفتند؟

عرضه داشتند: قریش استدلال کردند که آنان شجره رسولند صلّی اللّه علیه و آله.

فرمود: به درخت احتجاج کردند، و میوه آن را ضایع نمودند.