از خطبه های آن حضرت است در تشویق به عمل صالح:

ای بندگان خدا، خدا را بپرهیزید، و به وسیله اعمال نیکو بر مرگ پیشی جویید، و بخرید آنچه را برای شما باقی می ماند به چیزی که از دستتان می رود، کوچ کنید که در کوچاندنتان جدّی هستند، برای مرگ که بر سر شما سایه انداخته مهیّا شوید، مردمی باشید که صیحه هشدار دهنده بر آنان زده شده پس بیدار شده اند، و یافته اند که دنیا جای ابدی نیست به همین خاطر حیات فانی را به زندگی باقی تبدیل کرده اند. زیرا خداوند شما را بیهوده نیافریده، و به حال خود نگذاشته.

بین شما و بهشت یا جهنم حایلی جز مرگ نیست که از راه می رسد. مدت حیاتی که لحظه ها از آن می کاهند، و ساعت مرگ آن را منهدم می نماید سزاوار کوتاهی است، و اجل پنهان که آمد و رفت شب و روز آن را می آورد سزاوار سرعت باز گشت است، و آن آینده ای که با خود رستگاری یا بد بختی آورد شایسته آماده کردن بهترین توشه است. پس در دنیا توشه بردارید توشه ای که خود را بدان از عقاب فردا حفظ کنید.

آن عبدی تقوا پیشه شد که خیرخواه خود گشت، و توبه اش را پیش انداخت، و بر شهوتش پیروز شد، زیرا زمان اجل انسان مخفی است، و آرزویش گول زننده اوست، شیطان موکّل آدمی است که معصیتش را در نظرش می آراید تا مرتکب آن شود، و توبه را به صورت آرزو برای آینده جلوه می دهد تا آن را به تأخیر افکند، تا مرگ بر آدمی بتازد زمانی که نسبت به آن غافل تر از هر چیز باشد. حسرت و اندوه بر آن بی خبری که عمر نابود شده اش بر او حجّت است، و پایان زندگیش شقاوت.

از خدا درخواست دارم ما و شما را از کسانی قرار دهد که نعمت آنان را به طغیان نیندازد، و هدفی آنان را در عبادت پروردگار خود مقصّر نسازد، و پس از مرگ ندامت و اندوه بر او فرود نیاید.