هنگامی که آهنگ جنگ با خوارج داشت به او گفتند که ایشان از پل نهروان گذشته اند. آن حضرت فرمود:

قتلگاهشان این سوی آب است. به خدا سوگند، حتی ده تن از ایشان زنده نماند و حتی، ده تن از شما کشته نشود.

سید رضی: مراد از «نطفه»، در کلام امام، آب نهروان است و این فصیح ترین تعبیر است از آب. هر چند، هم بسیار باشد.