از سخنان آن حضرت است به یاران خود در وصف معاویه:

پس از من مردی گشاده گلو و شکم بر آمده بر شما غالب می شود، آنچه بیابد بخورد، و آنچه نیابد بخواهد. او را بکشید، ولی هرگز نخواهید کشت. او شما را به ناسزا گفتن به من و بیزاری از من فرمان می دهد. در صورت اجبار بدگویی کنید، زیرا که مایه پاکی و علوّ درجه من و نجات شما خواهد بود. ولی از من بیزاری نجویید، زیرا من بر فطرت الهی به دنیا آمده ام، و در ایمان و هجرت بر همه سبقت جسته ام.