از خطبه های آن حضرت است در نکوهش آرزوی دراز و پیروی از هوای نفس:

ای مردم، ترسناکترین چیزی که بر شما می ترسم دو چیز است: یکی پیروی هوای نفس، و دیگری بی مرز بودن آرزو. اما پیروی هوای نفس انسان را از حق باز می دارد، و بی مرز بودن آرزو آخرت را از یاد می برد.

بدانید که دنیا به سرعت از شما روی گردانده، و از آن جز ته مانده ای که کسی آن را در کاسه باقی نهاده باشد نمانده. و آگاه باشید که آخرت روی نموده است، و برای هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی است، شما از فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیا، زیرا هر فردی در آخرت به مادرش ملحق می شود. امروز زمان عمل است و باز خواستی نیست، و فردا روز باز خواست است و عملی در آن میسّر نمی باشد.

[می گویم: «حذّاء» به معنی شتابان است، و گروهی «جذّاء» به جیم و ذال آورده اند، یعنی همه خیر و خوبیهای آن قطع شده است].